Brugsprøve

 

Dansk Collie Klubs og Dansk Sheltie Klubs Brugsprøve
1. Sit i gruppe i 1 minut (Koeff. 3 – max. 30 p.)
Efter dommerens anvisning placeres førerne på række med ca. 3 meters mellemrum, og med hundene på plads. På tegn fra dommeren går førerne fra deres hund, efter først at have kommanderet "bliv" og stiller sig et anvist sted (ca. 20 meter). Efter 1 minut og på tegn fra dommeren går førerne tilbage og stiller sig ved deres hunds højre side. Tiden regnes fra det øjeblik, hvor førerne er i position. Såfremt hunden indtager en anden position end sit, gives der kun point for den tid hunden er i sit. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hund sidder i mindst 20 sek. og bliver på stedet
2. Fri ved fod (Koeff. 2 – max. 20 p.)
Udføres som i klasse I, men uden at hunden er i line. I denne klasse udføres der også 2 skridt til højre og 2 skridt til venstre, samt højre om, venstre om og omkring på stedet. Dommeren dirigerer føreren, der skal gå i en naturlig gangart (dvs. uden at afpasse sin fart efter hundens) Ellers: Karaktersænkning! Det er tilladt føreren at afgive pladskommando ved alle igangsætninger, men det er ikke tilladt at opmuntre hunden under øvelsen.. Hvis en hund konstant hænger mere end en kropslængde efter sin fører, eller hvis føreren tøver for at vente på hunden, standses øvelsen, og der gives "0"! For at øvelsen kan godkendes kræves det, at en del af øvelsen udføres korrekt uden ekstra kom. eller hjælp fra fører.
3. Springapportering (selvvalgt apportbuk af træ eller metal) (Koeff. 2 – max. 20 p.)
Springhøjder som i klasse I. Føreren stiller sig med hunden på plads, fri ved fod, foran springbrættet (afstand efter eget skøn). På tegn fra dommeren kaster føreren apporten over brættet og kommanderer "spring" og når hunden er kommet over brættet "apport". Føreren må, men skal ikke, afgive en "tilbage spring" kommando, hvorefter hunden skal springe tilbage med apporten og uden yderligere kommando sætte sig på plads med apporten i munden. Afleverer hunden uvilligt apporten til føreren på dennes kommando: Karaktersænkning! For at øvelsen kan godkendes kræves det, at der ikke gives mere end i alt 2 ekstra kom., og at hunden apporterer og foretager mindst et spring.
4. Stå – Sit (Koeff. 2 – max. 20 p.)
Med hunden fri ved fod kommanderes føreren fremad, efter ca. 5 meter og på dommerens kommando skal føreren kommandere sin hund til at stå, herefter fortsætter føreren fremad og på ny kommando fra dommeren gør føreren omkring og passerer hunden og på en ny kommando gør føreren omkring. Når føreren passerer hunden, skal den på førerens kommando følge med. Føreren fortsætter fremad indtil dommeren kommanderer føreren højre/venstre om. Efter ca. 5 meter og på dommerens kommando skal føreren kommandere sin hund til at sidde, herefter fortsætter føreren fremad og på ny kommando fra dommeren gør føreren omkring og passerer hunden og på en ny kommando gør føreren omkring. Når føreren passerer hunden, skal den på førerens kommando følge med. Føreren fortsætter fremad indtil dommeren kommanderer begge holdt. Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af "stå" og "sit" kommando bruge håndtegn, men hunden må ikke berøres! Føreren må standse op mens kommando afgives. (lyd-og tegnkommando betragtes i denne øvelse som én kommando). Hvis hunden ikke følger i start og ikke er nået ud til fører inden stå kommandoen afgives, afbrydes øvelsen og der gives 0. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at én position indtages korrekt
5. Fremsending/fjernafdækning /indkald og plads under gang (Koeff. 3 – max. 30 p.)
Fra et afmærket sted og med hunden på plads sender føreren på tegn fra dommeren og med kommandoen "fremad" hunden 20 m frem i lige linie mod et afmærket felt, (markeret med kegler eller lign), der er 3 x 3 meter. Når hunden er nået ind i feltet, kommanderer føreren hunden til at dække. En hund der dækker - uden eller på kommando, må IKKE flyttes af føreren for at forbedre dens placering. En hund der dækker hen over 20 m linien, får kun point for øvelsen såfremt mindst 2/3 af kroppen ligger bag 20 m linien.! Hundens første dækposition er den pointgivende! Når hunden er afdækket, går føreren på dommerens kommando lige frem mod sin hund, rundt om den og fortsætter med at gå indtil dommeren giver besked om at føreren - stadig under gang – skal kalde hunden til sig (på plads). Øvelsen afsluttes med, at hunden går fri ved fod hos føreren, indtil dommeren kommanderer holdt. Hvis øvelsesudførelsen i øvrigt er til det, opnås kun maksimumpoint såfremt hunden på en (1) "fremad" kommando løber lige frem og på en (1) "dæk" kommando dækker i feltet, samt hvis hele hunden (halen fraregnet) er inde i feltet , og hvis hunden efter kun en (1) indkaldskommando og hurtigt og uden svinkeærinder, løber direkte ind til sin fører og sætter sig reglementeret på plads. Har fremsendelsen karakter af rondering o.l., får hunden i alt mere en 5 fremadkommandoer eller dækker hunden nærmere end 20 m fra føreren, standses øvelsen og der gives "0". Hunden diskvalificeres i øvelsen, hvis en person uden for ringen "lokker" den til at dække i feltet. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hund indtager dækposition bag 20m. linien, dog indenfor max. 3m. på hver side af felt.
6. Stillingsskift 3 skift. ( Koeff. 3 – max. 30 p.)
På et sted anvist af dommeren afdækker føreren sin hund. Markering anbringes bag ved hund. Derefter går føreren ca. 3 m. væk fra hunden (afstanden markeret). Føreren skal herefter, på tegn fra dommeren, kommandere hunden til henholdsvis at stå, sidde eller dække i en rækkefølge, der oplyses af dommeren ved øvelsens start. Hunden skal skifte stilling i alt 3 gange. Øvelsen afsluttes med hunden i dæk. Positionsrækkefølgen skal være den samme for alle hunde i klassen! Hvis en hund under stillingsskiftene flytter sig mere end en kropslængde (halen fra regnet), i hvilken som helst retning, eller hvis hunden kommanderes "baglæns" i forbindelse med skiftene, standses øvelsen, og der gives kun point for det, hunden har udført rigtigt indtil dette tidspunkt!. NB! Dobbelte lydkommandoer og for voldsomme arm- og kropskommandoer er karaktersænkende! For at øvelsen kan godkendes kræves det, at der til hvert skift max. afgives i alt 4 kom., og at hunden udfører mindst 2 skift.
7.Dæk 2 min. med skjult fører, samt indkald fra dæk (Koeff. 2 – max 20p)
Når føreren melder klar til øvelsen, skal hunden sidde på plads fri ved fod (uden line). På tegn fra dommeren afgiver føreren herefter en dækkommando. Samtidigt med denne kommando må føreren (men skal ikke) løfte højre hånd ind over hunden. Hånden må ikke “hugges” ned mod hunden - se i øvrigt beskrivelsen for fællesdæk i klasse 1. Når hunden er afdækket, bevæger førerens sig raskt væk (løb/hurtig gang) fra hunden - ca. 20 m fremfor den og skjuler sig på et anvist sted. Føreren må ikke vende sig mod hunden på vej væk (i så fald karaktersænkning). Hunden skal blive liggende på stedet i 2 minutter efter at føreren er kommet i position. Såfremt hunden stadig er indenfor 2 kropslængder fra afdækningsstedet efter 2 minutter (uanset position), kaldes hunden plads efter tegn fra dommeren. Føreren skal fra skjulet afvente hundens komme. Hunden skal ikke gå plads, blot komme indenfor førerens rækkevidde.
Der gives “0” i øvelsen såfremt hunden ved berøring presses/trykkes ned i dæk eller fjerner sig mere end 2 kropslængder fra afdækningsstedet. For at øvelsen godkendes kræves det, at hunden dækker i mindst 1 minut (og bliver indenfor 2 hundelængder fra afdækningsstedet i ialt 2 minutter). Ligger hunden kun 1 minut og får godkendt indkaldet – kan den ikke få mere end højest 6,5 points.
8. Næseprøve – søg og apporter (Koeff. 2 – max. 20 p.)
NB!! En næseprøvegenstand overrækkes føreren af dommeren. Denne genstand overrækkes ved prøveaflæggelsens start. Tre næseprøvegenstande placeres i ringen sammen med den føreren har fået udleveret ved prøvens start, og som føreren har overført sin fært til, uden at dommeren tager direkte på den. Det er tilladt at hunden ser genstandene bliver lagt ud. Genstandene placeres ca. 5 meter fra startstedet. Hunden sendes derefter på førerens kommando frem for at søge og apportere genstanden med førerens fært. Den rigtige genstand skal findes inden for to (2) minutter efter at hunden er sendt af sted, og det er tilladt med gentagne søgkommandoer at opmuntre hunden til at søge. Øvelsen afsluttes ved, at hunden apporterer og afleverer den mærkede genstand hos føreren, hvor den skal blive siddende i plads med apporten i munden, til føreren på tegn fra dommeren kommanderer hunden til at aflevere apporten. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hund finder den rigtige genstand, og bringer den mere end halvvejen til fører.
9.Frygtløshed for skud (Koeff.2 – max 20p.)
Denne øvelse skal altid udføres som den sidste øvelse. Hunden skal sidde på plads og i line ved førerens side. I en afstand af ca. 10 meter fra hunden (forfra) affyrer dommeren herefter 2 skud (max 6 mm). Hunden må vise ligegyldighed eller en vis angrebslyst overfor dommeren og eventuelt gå frem, men den må ikke blive så rasende, at føreren har besvær med at holde den. Viser hunden nervøsitet eller utryghed, kan dommeren forlange linen erstattet af en 10 m lang line for at se hvordan hunden reagerer. Efter skuddene skal hunden, på førerens kommando (efter tegn fra dommeren) kunne bringes til at sidde plads og ophøre med evt. gøen (ellers karaktersænkning). For at øvelsen godkendes kræves det, at hunden ikke flygter fra sin fører. Har føreren besvær med at holde hunden pga. Raseri og/eller kan hunden ikke bringes i ro på tegn fra dommeren, kan hunden højst få 7,5 points.
10.Helhedsindtryk (Koeff. 1 - max 10p.) (som klasse 1)
Ved helhedsindtryk forstår først og fremmest samarbejdet mellem hund og fører og disses forståelse af øvelserne samt førerens kendskab til prøvereglerne. Der tages endvidere hensyn til den lydighed (villighed) hvormed hunden uddfører øvelserne, dog med rimelig hensyntagen til de enkelte hunderacers temperament og hundens alder.
Karakteren for helhedsindtryk gives samlet for det hund og fører har udført.
B prøven er bestået såfremt en hund opnår mindst 140 points af de 220 mulige ved en godkendt prøve, og med 1. præmie ved opnåelse af mindst 180 points. DCK’s Brugsprøve er godkendt af Dansk Kennel Klub som brugsprøve for klubbens racer, og en bestået brugsprøve, med mindst 2. præmie 160 points kan - med angivelse af præmiegraden indføres i hundens resultatbog.